Kvalité & Miljö

4

Vi tar SÄKERHET & MILJÖ på allvar

Säkerhetspolicy
Vår
 säkerhetsmedvetenhet
 går
 alltid
 i
 första
 hand. Säkerhetsarbetet går 
ut
 på
 att
 förebygga
 och
 undanröja
 risker.
 Vi
 utbildar
 alltid våra
montörer
 inom
 ställnings-montering,
 arbetssäkerhet och
 första
 hjälpen. 
Vi
 följer
 alltid
 våra
 egna
 och
 kundens
 säkerhetsanvisningar.
 Då kvalité är viktigt för oss jobbar vi enbart med ställningar från Layher och inget annat. Vi på Stabil
 är
 självfallet även medlemmar
 i
 STIB
 och 
innehar
 kollektivavtal.


Miljö‐
 och
 Kvalitetspolicy


Vår företagets
verksamhet
 skall
 bedrivas
 på
 ett
 sådant
 sätt
 att
 negativ påverkan
 på
 miljön
 minimeras.
 Vi
 strävar
 alltid efter
 en 
långsiktig
 och hållbar 
utveckling
 genom
 att
,
 där
 det
 är möjligt
, välja
 resurssnåla
 metoder
 och
 förnyelsebarat material med
 hänsyn

 till
 förutsättningarna.
Det är vår ambition att få alla anställda att omfatta ett kvalitet och miljötänkande genom att bedriva ett kontinuerligt fortbildnings- och informationsarbete och att genom återkommande revisioner på kvalitets- och miljösystemet ständigt förbättra detsamma. I och med att vi organiserar kvalitét- och miljöarbete med fasta rutiner enligt en tydlig kvalitét och miljöplan, säkerställs att avtalade och outtalade krav uppfylls. Detta arbete inriktas framför allt på att förebygga fel och misstag men också på att dessa upptäcks och rättas till. I kvalitets- och miljöarbetet skall alla medverkade i uppdraget delaga såväl egen personal som anlitade underkonsulter.

Vi kommer att forma våra produkter och tjänster för att tillgodose våra kunders förväntningar. 

Detta innebär:

· Förväntad kvalitet och miljötänkande

· Inom avtalad tid 

· Marknadsanpassat pris

Miljöarbetet skall präglas av kretsloppsprincipen d v s ”vad som utvinns ur naturen skall på ett naturligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertagas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas”.

Våra insatser kommer framöver, liksom hittills, att styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Verksamhetens miljöpåverkan skall ses i sin helhet och innefatta alla led, ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar samt att följa tillämplig lagstiftning.

Kontakta oss gärna för mer information!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9